stała obsługa prawna

Oferuję obsługę prawną przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą bądź spółek prawa handlowego w oparciu o umowę na stałą obsługę prawną. Pozwala to Państwu na optymalizację kosztów usług prawnych, oraz bieżące wsparcie prawne w ramach prowadzonego biznesu.

W przypadku zawarcia umowy o stałą obsługę prawną istnieją następujące formy rozliczeń:

  • ryczałtowe –  w ramach stałego miesięcznego wynagrodzenia
  • godzinowe –  wynagrodzenie jest płatne za przepracowane godziny

Istnieje też możliwość umówienia się na konkretną sprawę, w której wynagrodzenie uzależnione jest od nakładu pracy i stopnia skomplikowania sprawy.

Rodzaje spraw

Oferuję wsparcie prawne Klientom biznesowym w następujących obszarach prawnych:

  • prawo gospodarcze – sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów gospodarczych, regulaminów oraz procedur, zastępstwo procesowe przed sądami i innymi organami oraz urzędami,
  • prawo spółek handlowych – obsługa prawna spółek prawa handlowego, zakładanie i rejestracja spółek, bieżąca wsparcie prawne spółek w skład którego wchodzi przygotowywanie uchwał, oraz zarządzeń organów spółek, a także obsługa prawna podczas obrad zarządu, rady nadzorczej, zgromadzenia wspólników bądź walnego zgromadzenia,
  • prawo zamówień publicznych – obsługa prawna procesu udzielania zamówień publicznych, reprezentacja prawna zamawiającego bądź wykonawcy przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami
  • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych – sporządzenie i opiniowanie dokumentacji pracowniczej w tym umów pracowniczych oraz regulaminów i układów zbiorowych, kompleksowa reprezentacja Pracodawcy przed sądami
  • prawo administracyjne – reprezentowanie przed sądami oraz organami administracji publicznej, sporządzenie wszelkich pism w toku postępowania administracyjnego  oraz sądowo – administracyjnego, takich jak wnioski o wszczęcie postępowania administracyjnego, odwołania od decyzji i zażalenia na postanowienia, skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego
  • reprezentacja procesowa Klientów polegająca na zastępstwie procesowym w toku prowadzonego postępowania, oraz sporządzeniu pism procesowych (pozwy, apelacje, zażalenia, skargi kasacyjne, skargi na przewlekłość postępowania, wnioski egzekucyjne)