POLITYKA PRYWATNOŚCI

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie zasad, według których odbywa się przetwarzanie Państwa danych osobowych oraz wyjaśnienie podstawowych Państwa praw związanych z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych i innych technologii w ramach strony internetowej https://kancelariaszyroczynski.pl

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Szyroczyński z siedzibą w Łajskach (,,Kancelaria’’), ul. Stanisława Moniuszki 10 A, 05-119 Łajski, NIP: 9511976898, REGON: 147303880.
Kontakt: tel: +48 502095605, e-mail: kontakt@kancelariaszyroczynski.pl

2. Definicje

a) Administrator lub Administrator danych osobowych: Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Szyroczyński z siedzibą w Łajskach, ul. Stanisława Moniuszki 10 A, 05-119 Łajski, NIP: 9511976898, REGON: 147303880,
b) Klient – klient kancelarii
c) RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
d) Strona: strona internetowa dostępna pod adresem: https://kancelariaszyroczynski.pl
e) Ustawa: Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
f) Użytkownik: każdy podmiot korzystający ze strony

3. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe są zbierane przez Kancelarię na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), oraz ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

4. Poufność i zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich

Kancelaria przechowuje dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

5. Cele i zakres przetwarzania danych osobowych

Kancelaria w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zbiera i przetwarza dane osobowe w następujących celach:

a) wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Kancelarię – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z art. 6 ust. 1 ustawy o radcach prawnych:
– w celach należytego świadczenia na rzecz Klientów pomocy prawnej, polegającej na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy,
– w celach statystycznych,
– w celach archiwalnych,
– w celach zawierania umów z dostawcami usług oraz podmiotami współpracującymi z Kancelarią,
– w celach zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego strony internetowej Kancelarii,

b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Kancelarii – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

c) jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umów zawieranych przez Kancelarię, której stroną jest Klient którego dane dotyczą, lub do podjęcia działań przez Kancelarię na żądanie Klienta, którego dane dotyczą, przed zawarciem umowy– podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

d) w celach rekrutacji prowadzonych przez Kancelarię – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a lub lit. c RODO,

e) w celach ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – podstawa prawna art. 9 ust. 2 lit. f RODO,

f) w celach marketingu i informowania o oferowanych przez Kancelarię usługach prawnych polegających na wysyłaniu do Klientów alertów prawnych, informacji o działalności Kancelarii i zakresie oferowanych usług, informacji o szkoleniach i prelekcjach organizowanych przez Kancelarię wydarzeniach organizowanych przez Kancelarię bądź z udziałem Kancelarii, oraz wysyłania życzeń świątecznych – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO

6. Zasady przetwarzania danych osobowych

Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej, w rozmowie telefonicznej, e-mailowo na adres: kontakt@kancelariaszyroczynski.pl lub podczas osobistego spotkania. Przekazywanie danych odbywa się na zasadzie dobrowolności jednakże nieprzekazanie danych lub żądanie usunięcia danych może Kancelarii utrudnić lub uniemożliwić kontakt z Państwem i świadczenie pomocy prawnej, w związku z czym w przypadku niepodania danych Kancelaria ma prawo odmówić świadczenia takiej pomocy.
W przypadku zawierania umów o świadczenie pomocy prawnej z Klientami, dane osobowe mogą być przetwarzane w zakresie, o którym mowa w art. 4 pkt 1, art. 6, art. 9 i art. 10 RODO, przy czym dane, o których mowa w art. 10 przetwarza się pod nadzorem władzy publicznej, którą w tym przypadku sprawuje Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie. Warunkiem przesyłania danych związanych z marketingiem usług Kancelarii drogą elektroniczną lub w telefoniczną jest otrzymanie od Państwa uprzedniej zgody. Odbiorcami Twoich danych mogą być: organy wymiaru sprawiedliwości i administracji rządowej oraz samorządowej, adwokaci, radcy prawni, biegli rewidenci, audytorzy oraz aplikanci współpracujący z Kancelarią, hosting poczty elektronicznej, osoby zatrudnione przez Kancelarię, biura księgowe, Poczta Polska S.A., podmioty współpracujące z Administratorem, dostawcy usług informatycznych, podmioty świadczące usługi IT oraz inne podmioty (osoby fizyczne bądź prawne) przewidziane w przepisach prawa, które mogą być odbiorcami danych osobowych w celu prawidłowej realizacji pomocy prawnej. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywać się będzie co do zasady w siedzibie Kancelarii.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego w ramach korzystania przez Kancelarię z infrastruktury informatycznej (poczta elektroniczna, chmura obliczeniowa), przy czym w przypadku przekazywania przez Kancelarię danych osobowych poza obszar Unii Europejskiej bądź do państwa trzeciego Kancelaria zastosuje środki mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych, zaś taki transfer będzie odbywał się z wykorzystaniem regulacji Privacy Shield lub Standardowych Klauzul Umownych. Przekazywanie danych do państw trzecich może odbywać się również w przypadkach wskazanych w art. 49 RODO.

7. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, przy czym niektóre z tych uprawnień mogą Państwu nie przysługiwać bądź być ograniczone w zakresie związanym ze świadczeniem przez Kancelarię usług prawnych. Mogą Państwo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania przez Kancelarię Państwa danych osobowych w celach marketingowych.

Przysługuje również Państwu prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem przez Kancelarię danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

8. Okres przetwarzania danych osobowych

Kancelaria przetwarza dane osobowe:
a) do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora,
b) do czasu przedawnienia obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
c) do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z umową,

Ze względu na fakt wykazania przez Kancelarię zgodności z prawem przetwarzania Twoich danych osobowych, należytego udzielenia pomocy prawnej, oraz w celach archiwalnych, Kancelaria może przechowywać i przetwarzać Twoje dane do czasu upływów terminów przedawnienia związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń.

9. Formularz kontaktowy

Państwa dane osobowe przekazane w ramach dostępnego na stronie internetowej formularza kontaktowego przetwarzane są w celu świadczenia pomocy prawnej, zainicjowanej wysłaniem przez Użytkownika pytania na adres e-mail: kontakt@kancelariaszyroczynski.pl
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi wysłanie przez Użytkownika zapytania do Kancelarii. Dane osobowe Użytkowników przekazywane w ramach formularza kontaktowego przekazywane są i przetwarzane na terenie Polski poprzez zapisanie ich w bazie zlokalizowanej na serwerze firmy H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, nr KRS: 612359, NIP: 7822622168, REGON: 364261632.

10. Pliki cookies

Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Kancelarii. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony. Istnieje możliwość takiej konfiguracji Państwa przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na Państwa urządzeniu końcowym. W takiej sytuacji jednak korzystanie przez Państwa ze Strony może być utrudnione. Pliki cookies mogą być przez Państwa usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego Państwo korzystacie.

11. Inne technologie

Administrator stosuje technologię monitorującą działania podejmowane przez Użytkownika w celach analitycznych oraz dla zapewnienia prawidłowego działania strony: kod śledzenia Google Analitycs – wyłącznie w celu analizy statystyk Strony. Kod śledzenia wykorzystuje pliki cookies oraz nie zapisuje adresów IP Użytkowników. Administratorem danych jest: Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

12. Logi serwera

Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniania nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

13. Zmiany polityki prywatności

Wszelkie zmiany wprowadzane do Polityki Prywatności będą publikowane na stronie internetowej Kancelarii: https://kancelariaszyroczynski.pl
Zachęcam Państwa do zapoznania się z Polityką Prywatności.

Wersja aktualna na dzień 20 lutego 2019 roku