Obsługa prawna szpitali

Specjalizuję się w obsłudze prawnej podmiotów leczniczych. Oferuję Państwu kompleksową obsługę prawną,  w której skład wchodzi w szczególności bieżąca obsługa prawna podmiotów leczniczych w formie spółek prawa handlowego,  samodzielnych publicznych  zakładów  opieki  zdrowotnej, instytutów badawczych oraz indywidualnych praktyk lekarskich.

Doradzam podmiotom leczniczym w sprawach związanych z organizowaniem, przeprowadzaniem oraz weryfikowaniem pod kątem formalnoprawnym konkursów prowadzonych na podstawie ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Przygotowuję także odwołania od postępowań konkursowych oraz doradzam w procesie udzielania zamówień publicznych. Występowałem jako ekspert w postępowaniach przetargowych. Przygotowuję dla podmiotów leczniczych dokumentacją związaną ze stosowaniem RODO (m.in. procedury, umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych oraz upoważnienia).

Reprezentuję podmioty lecznicze w postępowaniach rejestrowych.

Procesy sądowe oraz sprawy prowadzone przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

Specjalizuję się w szeroko pojętych procesach medycznych, takich jak procesy o odszkodowanie, zadośćuczynienie, rentę czy ustalenie odpowiedzialności na przyszłość. Posiadam doświadczenie zarówno w procesach prowadzonych przed sądami jak i wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. Reprezentuję placówki medyczne przed sądami, wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych i Rzecznikiem Praw Pacjenta.

Zamówienia publiczne

Zapewniam kompleksową obsługę prawną szpitali w procesach udzielania zamówień publicznych, w skład których wchodzi opiniowanie i przygotowywanie dokumentacji przetargowej, umów przetargowych, oraz wszelkiej dokumentacji wewnętrznej, takiej jak regulaminy udzielania zamówień publicznych, regulaminy komisji przetargowych oraz instrukcje i procedury.

Doradzam w przeprowadzaniu zamówień i konkursów do 30.000 EURO, w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. W tym obszarze zajmuję się przygotowywaniem umów do wartości zamówienia nie przekraczającej 30.000 EURO, procedur oraz regulaminów udzielania zamówień, do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Konkursy

Doradzam szpitalom i placówkom medycznym w postępowaniach konkursowych opartych na ustawie o działalności leczniczej oraz ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Sporządzam i opiniuję dokumentację konkursową, w skład której wchodzą m.in. regulaminy konkursów na udzielanie świadczeń zdrowotnych, umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych, szczegółowe warunki konkursu ofert (SWKO), ogłoszenia o konkursie, uchwały w sprawie przeprowadzania konkursów na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Narodowy Fundusz Zdrowia

Reprezentuję szpitale w postępowaniach konkursowych organizowanych przez NFZ. W tym zakresie kompleksowo doradzam w przygotowaniu dokumentacji konkursowej, sporządzam środki odwoławcze w toku postępowania konkursowego, takie jak protesty, odwołania do dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu, wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy, oraz skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Umowy dla personelu medycznego i kontrakty dla członków zarządu

Przygotowuję i opiniuję pod kątem formalnoprawnym umowy kontraktowe oraz umowy zlecenia dla personelu medycznego: lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, sekretarek medycznych.

Opiniuję także kontrakty dla członków zarządu, oraz kontrakty dyrektorskie.

Obsługa Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Szpitali w formie Spółek Kapitałowych

Świadczę kompleksową obsługę prawną zarówno dla SPZ-ów, jak i szpitali funkcjonujących jako spółki kapitałowe. W ramach obsługi przygotowuję wewnętrzną dokumentację taką jak zarządzenia, uchwały Zarządu, Rady Nadzorczej.

Reprezentuję szpitale w postępowaniach rejestrowych (składanie wniosków do KRS, opiniowanie zmian aktów założycielskich).

RODO

Doradzam w kwestiach związanych z przygotowaniem bądź aktualizacją wewnętrznej dokumentacji pod kątem zgodności ich z przepisami RODO.

Pomagam w przygotowaniu i opiniuję procedury, instrukcje, umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, oraz upoważnienia.

Powiązane artykuły na blogu