Obrona lekarzy w procesach

Zapewniam kompleksową pomoc prawną dla lekarzy w postępowaniach cywilnych, karnych oraz w postępowaniach w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej. W dzisiejszych czasach liczba procesów przeciwko lekarzom znacznie wzrosła. Istnieją na rynku kancelarie wyspecjalizowane w pozywaniu lekarzy oraz szpitali. W przypadku gdy lekarz udziela świadczeń zdrowotnych w oparciu o umowę kontraktową może zostać pozwany solidarnie razem z podmiotem leczniczym. Zgodnie z przepisami ustawy o działalności leczniczej odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zakresie udzielonego zamówienia ponoszą solidarnie udzielający zamówienia i przyjmujący zamówienie. W praktyce będzie to więc podmiot leczniczy (szpital bądź inna placówka medyczna) jako udzielający zamówienia i lekarz jako przyjmujący zamówienie.

Co oznacza odpowiedzialność solidarna?

W praktyce odpowiedzialność solidarna oznacza, iż pokrzywdzony pacjent może skierować roszczenie na drogę postępowania sądowego przeciwko szpitalowi bądź lekarzowi. Może też wystąpić z roszczeniem przeciwko szpitalowi i lekarzowi łącznie.

Reprezentowanie lekarzy w postępowaniach cywilnych

Reprezentuję lekarzy w postępowaniach cywilnych związanych z roszczeniami pacjentów, takich jak w szczególności sprawy o odszkodowanie za błąd medyczny i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

Moja pomoc polega na obronie lekarzy zarówno na etapie przedsądowym, jak i sądowym, aż do prawomocnego zakończenia sprawy. W toku postępowania sporządzam wszelkiego rodzaju pisma procesowe, takie jak odpowiedź na pozew, pisma przygotowawcze, apelacja, odpowiedź na apelację, zażalenie.

Reprezentowanie lekarzy w postępowaniach karnych

Jako radca prawny zapewniam kompleksową obsługę prawną spraw karnych lekarzy.  Reprezentuję lekarzy zarówno w toku postępowania sądowego, jak i przed organami postępowania przygotowawczego. Skazujący wyrok karny może mieć daleko idące konsekwencje dla lekarza w postępowaniu cywilnym. Sąd cywilny jest bowiem związany ustaleniami wydanego w postępowaniu karnym prawomocnego wyroku skazującego co do popełnienia przestępstwa. W praktyce oznacza to, że rozpoznając sprawę cywilną sąd musi przyjąć, że skazany w postępowaniu karnym lekarz popełnił przestępstwo. Z kolei lekarz w postępowaniu cywilnym nie może bronić się zarzutem, iż nie popełnił przestępstwa, za które wcześniej został prawomocnie skazany.

Stąd niezwykle ważna jest profesjonalna pomoc prawna na jak najwcześniejszym etapie postępowania karnego. Zaniedbania w toku postępowania karnego mogą bowiem doprowadzić do wyroku skazującego, co z kolei otworzy furtkę pokrzywdzonemu do dochodzenia przeciwko lekarzowi roszczeń finansowych na drodze postępowania cywilnego.

Przykładowy cennik
UsługaKoszt
Analiza sprawy w oparciu o przedstawiony przez Ciebie stan faktyczny i dokumentyW przypadku gdy podpiszesz ze mną umowę na zastępstwo prawne, zazwyczaj porada prawna bądź analiza prawna Twojego przypadku jest darmowa bądź pobieram za nią niewielką opłatę.
Sporządzenie odpowiedzi na przedsądowe wezwanie do zapłaty Koszt jest uzależniony od stopnia skomplikowania sprawy i mojego nakładu pracy.
Sporządzenie odpowiedzi na pozew i reprezentacja przed sądemKoszty są zróżnicowane w zależności od stopnia skomplikowania sprawy i mojego nakładu pracy. Moje honorarium może być oparte zarówno na jednorazowym wynagrodzeniu za całą sprawę, jak i wynagrodzeniu za poszczególne czynności.

Częste pytania

Jak długo trwa postępowanie przed sądem?

Z mojego doświadczenia wynika, że postępowanie przed sądem I instancji trwa około dwa do trzech lat. W sprawach medycznych pacjent powołuje zazwyczaj dużą ilość świadków, w związku z czym samo przesłuchanie świadków to kilka rozpraw sądowych. Do tego dochodzi przesłuchanie stron oraz ewentualne przesłuchanie świadków, których powołam w Twoim imieniu. W sprawach medycznych ze względu na specjalistyczny charakter niezbędne jest również przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego, bądź biegłych.
Należy się również liczyć z tym, że na sądzie pierwszej instancji sprawa się nie kończy. Nawet jak sprawę wygrasz to wielce prawdopodobne jest, że pacjent złoży apelację. Czas trwania postępowania sądowego przed sądem II instancji oscyluje zazwyczaj w graniach dwóch lat.

Czy o roszczeniu pacjenta powinienem zawiadomić ubezpieczyciela?

Jeżeli otrzymałeś przedsądowe wezwanie do zapłaty bądź inny dokument, z którego wynika potencjalne roszczenie pacjenta przeciwko Tobie powinieneś niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie ubezpieczyciela. W toku postępowanie cywilnego konieczne jest również przypozwanie przez Ciebie ubezpieczyciela, jeżeli roszczenie pacjenta skierowane jest tylko przeciwko Tobie, nie zaś przeciwko Tobie i ubezpieczycielowi.

Powiązane artykuły na blogu
Przykładowa procedura…

1. Porada prawna i analiza przypadku

W pierwszej kolejności analizuję przypadek Twojej sprawy, w oparciu o przedstawiony mi przez Ciebie stan faktyczny oraz dokumentację.

2. Odpowiedź na przedsądowe wezwanie do zapłaty

Etap skierowania przeciwko lekarzowi sprawy do sądu poprzedza zazwyczaj przedsądowe wezwanie do zapłaty, na które należy odpowiedzieć przedstawiając swoją argumentację. Jeżeli dostaniesz przedsądowe wezwanie do zapłaty  powinieneś również zawiadomić swojego ubezpieczyciela o roszczeniu skierowanym przeciwko Tobie i przedstawić swoją linię obrony. Konieczne będzie również skompletowanie dokumentacji sprawy.

Sporządzam w Twoim imieniu odpowiedź na przedsądowe wezwanie do zapłaty.

3.Postępowanie sądowe

Zapewniam Tobie obroną prawną przed roszczeniem pacjenta w toku postępowania sądowego, która polega w szczególności na przygotowaniu wszelkich niezbędnych pism procesowych w Twoim imieniu oraz uczestnictwie w rozprawach.